کانال تلگرامی تنظیم خانواده

مشاوره زناشویی و بهبود کیفیت زندگی

/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C

مشاوره زناشویی یا مشاوره جنسی به منظور رفع مشکلات جنسی و بهبود رابطه میان زن و شوهر می باشد. این نوع مشاوره با دو رویکرد حل مشکل جنسی از طریق آموزش زوجین و درمان مشکل جنسی از طریق ورزش، دارو و یا تکنیک RP به درمان افراد می پردازد.