چرا افسرده می شویم

چرا افسرده میشویم؟ والدین ما مقصر هستند یا محیط زندگی ما بد است؟

علل افسردگی ناشی از خانواده است یا محیط زندگی؟ یا می تواند علت های دیگری داشته باشد. اگر مادر و پدر افسرده باشند آیا کودک سالمی خواهند داشت؟