ناراحتی نشانه افسردگی

آیا هر کس ناراحت باشد افسرده است؟

آیا تفاوت میان افسردگی و اندوه را می دانید؟ همیشه مراجعینی داشتم که فکر می کردند فقط ناراحت هستند در حالی که افسرده بودند و مراجعینی هم داشتم که فکر می کردند افسرده هستند در حالی که تنها ناراحت و غمگین بودند.