فوبیای میکروب

فوبیا آلودگی، ترس از میکروب و هراس از باکتری

فوبیا و ترس از آلودگی (germophobia) نوعی فوبیا خاص است که می تواند تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. این ترس از هر میکروب، ویروس یا انگلی است که باعث ایجاد بیماری شود.