فرد پرخاشگر

آسیب هایی که پرخاشگری به فرد پرخاشگر وارد می کند | پرخاشگری در بزرگسالان

آسیب هایی که پرخاشگری به فرد پرخاشگر وارد می کند. عمده ترین آسیب هایی که پرخاشگری در بزرگسالان است شامل موارد زیر می باشد.