عنکبوت هراسی

فوبیا عنکبوت| درمان معجزه آسا عنکبوت هراسی

عنکبوت هراسی (Arachnophobia) که با نام فوبیا عنکبوت شناخته می شود، ترس شدید از عنکبوت ها و سایر عنکبوت ها است.