علل کمرویی

چرا گرفتار کم رویی و اضطراب اجتماعی می شوید؟

اضطراب اجتماعی از کجا می آید و چه عاملی باعث ایجاد آن می شود؟ چه رابطه ای با کمرویی دارد؟ چرا گرفتار کم رویی و اضطراب اجتماعی می شوید؟ علل ایجاد اضطراب اجتماعی به چند دسته تقسیم می شود.