شک به همسر

آیا در ازدواج باید اعتماد کامل داشته باشیم؟

اعتماد کامل در ازدواج در همان روزهای اولیه رابطه شکل نمی گیرد. افراط در هرکاری نتیجه عکس به همراه دارد. مانند بقیه صفت ها اعتماد زیاد هم ممکن است دردسر ساز شود.