شوهرم به مسافرت نمی آید

آیا زوجین باید تمام کارها را بایکدیگر انجام دهند؟

/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC3

این باور نادرست که زن و شوهر باید همه کارها را باهم انجام دهند، بسیار متداول است. ارتباط زناشویی آرمانی از نظر بسیاری ازافراد مانند دو پرنده عاشق است که تمام کارها را باهم انجام می دهند و هر موضوعی را با یکدیگر در میان می گذارند. آن ها هیچ کاری را به تنهایی انجام نمی دهند و همیشه باهم به فعالیت ها می پردازند.