سوزن هراسی

ترس از سوزن و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی

ترس از اقدامات پزشکی و سوزن به دلایل زیادی به وجود می آید و به وسیله راه های ارائه شده می توان آن را به طور کامل  و ریشه ای درمان کرد.