روانشناسی مردان بد اخلاق

برخورد با بداخلاقی همسر معجزه می کند

نارضایتی بسیاری از زوجین در زندگی مشترک مربوط به بدرفتاری همسرشان است. این نارضایتی در زنان بیش تر از مردان دیده می شود اما نمی توان گفت که زنان در رابطه بدرفتاری نمی کنند. در ادامه مقاله راه های مقابله با بداخلاقی همسر ذکر شده است.