دوای درد اضطراب اجتماعی

چرا گرفتار کم رویی و اضطراب اجتماعی می شوید؟

اضطراب اجتماعی از کجا می آید و چه عاملی باعث ایجاد آن می شود؟ چه رابطه ای با کمرویی دارد؟ چرا گرفتار کم رویی و اضطراب اجتماعی می شوید؟ علل ایجاد اضطراب اجتماعی به چند دسته تقسیم می شود.


اضطراب اجتماعی چیست؟ تفاونت آن با کمرویی و خجالت کشیدن

اضطراب اجتماعی شامل هراس، بی قراری و نگرانی هایی می شود که اغلب افراد در روابط خود با دیگران آن را به نوعی تجربه می کنند. بعضی از افرادی که در روابط اجتماعی خود با دیگران به مشکل برمیخورند بیان می دارند که کمرو و خجالتی هستند.