درونگرا و برونگرا

11 باور غلط در مورد افراد درون گرا

11 باور غلط در مورد افراد درون گرا وجود دارد. در حالی که افراد درونگرا از یک سوم تا نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، افراد با این نوع شخصیتی معمولا بیان دارند که دیگران آن ها را درک نمی کنند. در اینجا برخی از داستان های ساختگی و باورهای غلط در مورد درون گرایی آورده شده است.


تفاوت افراد درونگرا و افراد خجالتی در چیست؟

افراد درونگرا و افراد خجالتی چه تفاوتی دارند؟ کمرویی و درونگرایی معمولاً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. کمرویی شامل احساس ترسی می شود که در مواجه با دیگران ایجاد می شود، در حالی که افراد درونگرا تنهایی را ترجیح می دهند و در تنهایی انرژی کسب می کنند.