درمان پرخاشگری نوجوان

راه های کاهش پرخاشگری | درمان قطعی پرخاشگری

راه های کاهش پرخاشگری و مهارت های آن آموزش داده شده تا به شما در درمان قطعی پرخاشگری کمک کند. پرخاشگری می تواند در پاسخ به یک رفتار پرخاشگرانه رخ دهد. یا می تواند در سنین کودکی و یا جوانان به منظور بروز خود رخ دهد. رفتارهای پرخاشگرانه می تواند آسیب های جدی برای فرد داشته باشد.