درمان شک به همسر

با همسر بدبین چگونه رفتار کنیم؟

با همسر بدبین و شکاک چه کنیم؟ زمانی که در رابطه و زندگی افراد،  شک و بدبینی وجود داشته باشد به تدریج رابطه ی آن ها رو به سردی می رود و صمیمیت آن ها کم می شود.