درمان افسردگی در مردان

برنامه برای غلبه بر افسردگی در خانه

برنامه برای غلبه بر افسردگی در خانه توسط روانشناس ارائه شده است. در هنگام افسردگی شما می توانید بزرگ ترین دشمن خودتان باشید. در حقیقت شما خودتان را به خوبی میشناسید و می دانید چگونه می توانید حال خود را بهبود ببخشید ولی این کار را نمی کنید.