خشونت منطقی

خشونت و پرخشگری رفتاری غریزی یا آموخته شده است؟

خشونت و پرخشگری رفتاری غریزی یا آموخته شده است؟ برای کنترل رفتارهای خشونت آمیز ابتدا باید در مورد آن ها اطلاعات کافی را به دست آورید تا بتوانید این رفتارها را مدیریت و میزان پرخاشگری را به حداقل برسانید.