تست خودشناسی تصویری

تست روانشناسی با عکس و جواب (سری3)

تست روانشناسی با عکس و جواب (سری3) از مجموعه تست های شخصیت شناسی تصویری است که به بررسی ابعاد مختلف شخصیت می پردازد. این تست ها در سطح جهانی بررسی شده و نتایج آن استخراج شده است.