ترس از تاریکی چه نوع ترسی است

علت ترس از تاریکی یا ترس از شب

ترس از تاریکی یا ترس از شب ممکن است باعث ایجاد علائم شدید اضطراب و افسردگی شود. ترس بیش از حد هنگامی غیر منطقی می شود که تمام ابعاد زندگی روزمره شما را تحت تأثیر قرار دهد.