انواع روش های مشاوره در جهان

انواع سبک مشاوره در جهان | چه روشی در ایران استفاده می شود؟

انواع مشاوره در جهان ساختار یکسانی دارند ولی با توجه به فرهنگ و رفتار مردم کشورها برخی روش های موفق تر هستند و برخی دیگر کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. روش های نوین در برخی کشور ها سبب تحول روانشناسی و مشاوره شده است.