انواع افسردگی در روانشناسی

دسته بندی افسردگی در روانشناسی

افسردگی در رشته های روانشناسی، روانپزشکی و غیره دسته بندی های گوناگونی دارد. در این مطلب به بررسی انواع دسته بندی  افسردگی در روانشناسی پرداخته شده است.