افسردگی شدید در زنان

افسردگی در زنان

افسردگی در زنان چگونه است؟ احتمال ایجاد افسردگی در خانم ها بیش تر از آقایان است و این اتفاق می تواند به چند دلیل باشد. 1- این اتفاق می تواند نشان دهنده این باشد که خانوم ها بهتر از آقایان احساسات خود را می پذیرند.