اعتراف به گناه همسر

اگر در زندگی مشترک احساس گناه می کنید باید به آن اعتراف کنید؟

اعتراف به گناه در زندگی مشترک درست یا نادرست؟ نظر روانشناسان در این مورد چیست؟ آیا اگر احساس گناه می کنید باید به آن اعتراف کنید؟ آیا این باور می تواند خطرناک باشد؟