از دست دادن عزیز

رابطه داغ دیدگی و افسردگی | افسردگی ناشی از مرگ عزیزان

داغ دیدگی یا مرگ عزیزان و از دست دادن عزیزان می تواند یکی از عوامل ایجاد افسردگی باشد. حال سوال این است چگونه آن را تشخیص داده و درمان کنیم؟