ازدواج دوقطبی

9 راه برای رسیدن به ازدواج موفق با فرد دوقطبی

در مورد اختلال دو قطبی و تاهل و ازدواج با فرد دوقطبی چه می دانید؟ هنگام ازدواج ما عهد می بندیم که همسر خود را در بیماری و سلامتی دوست داشته باشیم و کنار او بمانیم.