احساس افسردگی

افسرده خویی یا اختلال افسردگی خفیف چیست؟

افسرده خویی یک نوع افسردگی خفیف که می تواند به افسردگی مزمن تبدیل شده و تا دو سال طول کشد. افسرده خویی در حقیقت نوعی افسردگی خفیف یا ملایم محسوب می شود.