پرخاشگری از دیدگاه روانشناسی اجتماعی

پرخاشگری همچون موجی در جامعه پخش می شود | ناکامی و پرخاشگری

در این مقاله به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری در جامعهپرداخته می شود تا شناخت کاملی از پرخاشگری ایجاد شود. یکی از عوامل ایجاد پرخاشگری ناکامی است، در حقیقت ناکامی نقش کلیدی و اساسی در ایجاد و تداوم پرخاشگری دارد.