والدین سمی چه کسانی هستند

چگونه با والدین مستبد و سمی کنار بیاییم؟

پدر و مادر و نحوه فرزند پروری آنان تاثیر بسیار زیادی در شکل گیری شخصیت فرزندان دارد. بنابراین بد رفتاری پدر و مادر می تواند باعث آسیب به شخصیت فرزندان می شود، این مقاله به بررسی رفتار والدین مستبد و سمی می پردازد، بنابراین این مقاله را از دست ندهید.