هف فوبیا

ترس از لمس شدن | اگر به او دست بزنید به او تجاوز می کنید

ترس از لمس شدن (haphephobia) به شرایطی گفته می شود که در آن لمس برای فرد دردناک است، این فوبیا با وحشت و ترس از نشستن (KathisoPhobia) همپوشانی دارد. درک این ترس برای افراد عادی بسیار مشکل است، برخی از این افراد تنها ترس شدید از لمس شدن توسط جنس مخالف دارند.