نه به خشونت علیه مردان

خشونت علیه مردان | مرد هم عامل خشونت است و هم قربانی خشونت

خشونت علیه مردان کاملا با خشونت علیه زنان متفاوت است و نمی توان دید مساوی نسبت به این دو موضوع داشت البته این امر نو ظهوری است که در گذشته به آن توجهی نمی شود. در ایران همانند دیگر نقاط جهان، مردان به دلیل ترس از مسخره شدن، درک نشدن و ضعیف جلوه کردن، خشونت‌هایی را از سمت اعضای جامعه یا خانواده خود متحمل می شوند.