نحوه برخورد با افراد برونگرا

خصوصیات افراد برونگرا + تست درونگرا یا برونگرا بودن

خصوصیات افراد برونگرا، تست درونگرا یا برونگرا بودن. برونگراها در اجتماع و در کنار دیگران احساس نشاط می کنند و از تجربیات جدید انرژی می گیرند.