مقابله با افسردگی

اندیشه های افسرده را در جوی آب بریزید!

اندیشه های افسرده و احساس افسردگی یک مشکل دوگانه ایجاد می کنند افراد از یک سو افسرده می شوند و از سویی دیگر اندیشه های منفی بر وخامت حال آن ها می افزاید.