لجبازی کودکان 4ساله

نکاتی در برخورد با کودکان لجباز که کسی به شما نمی گوید

با کودکان لجباز چطور باید برخورد کرد؟ معمولا والدین در برخورد با کودکان لجباز احساس شکست می کنند زیرا کودکان لجباز به هیچ صراطی راضی نیستند و این موضوع والدین را بسیار کلافه و عصبانی می کند اما والدین می تواند به گونه ای با او رفتار کنند که لجبازی کودک از بین برود و  مطیع والدینش شود و به حرف هایشان گوش دهد.