عادت دوران نامزدی

رفتارها و حرف های دوران نامزدی

رفتارها و حرف های دوران نامزدی باید چگونه باشد؟ عادات و علاقه هایی که زوجین را از یکدیگر دور می سازند، کدام است؟ آیا این رابطه به ازدواجی موفق ختم می شود؟ چه مشکاتی ممکن است رخ دهد؟