شاغل بودن زن نی نی سایت

آیا آمال و آرزوهای مرد بر شغل همسرش مقدم است؟

آیا آمال و آرزوهای مرد بر شغل همسرش مقدم است؟ آیا شاغل بودن زن خوب است؟ اتفاقات زیادی باعث شده است که من این باور را جزو باورهای مخرب قرار دهم.