سوالات خواستگاری دکتر فرهنگ

سوالات خواستگاری در مورد اعتقادات و قومیت | کاملترین مجموعه سوالات

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

سوالات خواستگاری در مورد اعتقادات و قومیت ها و نوع باورها و تفکرات شما و همسر آینده تان می باشد. این سوالات با هدف آشنایی زوجین با نوع نگرش به موضوعات حال و آینده توسط تیم روانشناسی مرکز مشاوره ستاره زندگی تهیه شده است. | کاملترین مجموعه سوالات خواستگاری بر اساس نظر دکتر یونگ، فرهنگ، انوشه، هولاکویی، مرادی و سایر روانشناسان در سایت گذاشته شده است.