سوالات ازدواج با پلیس

سوالات ازدواج با نظامی | ارتشی | سپاهی | نیروی انتظامی

/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C

مجموعه ای کامل و کاربردی از سوالات ازدواج با نظامی | ارتشی | سپاهی | نیروی انتظامی برای جلسه آشنایی و خواستگاری توسط متخصصین مرکز مشاوره ازدواج تهیه شده است. مردان و زنانی که در ارتش و نیروی مسلح خدمت می کنند رفتارهای اجتماعی خاص خودشان را دارند. به طوری که به افراد خارج از اجتماع خود «شخصی» یا غیر نظامی می گویند.