رهایی از دل مشغولی

تکنیک غلبه بر نگرانی ها، دلشوره ها و استرس ها

برای غلبه بر نگرانی مراحل زیر به شما پیشنهاد می شود: 1.نگرانی را پشت سر بگذارید 2.در مقابل مشکلات عاجز نشوید و ... چرا نگران می شویم و احساس نگرانی می کنیم؟