رفتار با زن عصبانی

تفاوت زنان و مردان در هنگام عصبانیت

زنان و مردان علی رغم اینکه می توانند مکمل خوبی برای هم باشند و نیازهای مختلف یکدیگر را برطرف کنند، در بسیاری از زمینه ها با یکدیگر تفاوت دارند که اگر افراد از این تفاوت ها آگاه نباشند و نحوه رفتار درست و آگاهانه را فرا نگرفته باشند در بسیاری از روابط خود به مشکل می خورند، در واقع می توان گفت که وجود تفاوت زنان و مردان است که سبب می شود زن و مرد مکمل هم دیگر باشند.