رابطه خود با والدین

نحوه ایجاد روابط خوب خانوادگی

/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C

روابط خوب خانوادگی به کودکان کمک می کند تا احساس امنیت و دوست داشتن کنند. این روابط به شما کمک می کند که احساس خوبی داشته باشید. با داشتن کیفیت، ارتباطات، کار تیمی و قدردانی می توانید در خانواده خود روابط خوبی ایجاد کنید.


7 ویژگی خانواده سالم

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85

ویژگی های خانواده سالم شامل این موارداست: تعهد عمیق به یکدیگر. اولویت با خانواده است. برقراری ارتباط به شکلی مؤثر. قدردانی صمیمانه از یکدیگر. مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر. حل سریع اختلافات و دلخوری ها و به اشتراک گذاشتن یک تعهد معنوی است.