رابطه خوب با فرزند

7 ویژگی خانواده سالم

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85

ویژگی های خانواده سالم شامل این موارداست: تعهد عمیق به یکدیگر. اولویت با خانواده است. برقراری ارتباط به شکلی مؤثر. قدردانی صمیمانه از یکدیگر. مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر. حل سریع اختلافات و دلخوری ها و به اشتراک گذاشتن یک تعهد معنوی است.