درونگرا بهتر است یا برونگرا

نقاط قوت و معایب رفتاری برون گرایی

نقاط قوت و معایب رفتاری برون گرایی شامل اجتماعی بودن، پرحرفی، اعتماد به نفس و تحریک پذیری شناخته می شوند. در مدل پنج عاملی شخصیتی که یک آزمون تجربی برای اندازه‌گیری ابعاد و صفات شخصیتی است، برونگرایی یکی از پنج ویژگی اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد.