درمان عصبانیت نوجوانان

دلایل و درمان سریع پرخاشگری نوجوانان

نوجوانی را می توانیم یکی از پرچالش ترین دوره های رشدی انسان به حساب آوریم، در این دوره نوجوانان با تغییرات جسمی و روانی متعددی مواجه می شوند و همین تغییرات می تواند باعث پرخاشگری نوجوان شود، این دوره را دوره گذر از کودکی به بزرگسالی می دانیم که نوجوان در این دوران به دنبال هویت خود می باشد و در پی این هویت یابی و گذر از کودکی، تنش های زیادی بین نوجوانان و والدین ایجاد می شود.