درمان افسردگی در دختران

افسردگی جوانان در مدرسه و دانشگاه

افسردگی جوانان در مدرسه و دانشگاه می تواند آسیب های جدی را به آینده آن ها وارد کند. اختلال افسردگی در نوجوانان و جوانان خود را به شکل های متفاوتی نشان می دهد و مانند هر اختلال دیگری بر تمام جنبه های زندگی آن ها تاثیر می گذارد.