داستان زندگی مشترک

آیا اگر همسرتان خواست شما را ترک کند باید بجنگید و مقاومت کنید؟

آیا اگر همسرتان خواست شما را ترک کند باید بجنگید و مقاومت کنید؟ در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در مورد تصورات غلط پیش از ازدواج بیشتر بدانید.