خیانت پایان راه است

خیانت چگونه پایان می یابد؟ داستان همسر خیانکار |

خیانت چگونه پایان می یابد؟ داستان همسر خیانکار از زبان روانشناس بیان شده است. کدام رابطه را انتخاب می کند؟ رابطه قبلی یا رابطه جدید.