خواستگار زندانی

سوالات ازدواج با کسی که سابقه کیفری دارد

/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1

ازدواج با سابقه دار یا کسی که به هر دلیلی سابقه کیفری دارد، نیاز به شناخت عمیق داشته و از نظر روانشناسی ازدواج، باید سوالات مرتبط با آن پرسیده شود. برای بسیاری از افراد حبس و در زندان بودن معنای خاصی دارد. این افراد ممکن است در زندان بوده، سوء پیشینه داشته یا در آزادی مشروط به سر ببرند.