تفاوت روانپزشک و روانشناس

با انواع مشاوران آشنا شوید

با انواع مشاوران آشنا شوید و وظایف و توانمندی های هر یک را بررسی کنید. در این مطلب تفاوت مشاوره، مددکار اجتماعی، روانشناس نظری، روانشناسی درمانگر، روانپزشک، روانشناس بالینی آورده شده است.