تست روانشناسی تصویری

تست روانشناسی با عکس | تست خودشناسی با تصویر

/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

کامل ترین مجموعه ای از تست روانشناسی با عکس و تست خودشناسی با تصویر برای شما گردآوری شده است. این تست ها نمی تواند به صورت کامل و دقیق شخصیت شما را معرفی کند و گاهی می تواند نادرست باشد. اما یک روش خوب برای شناسایی شخصیت و استعداد بصری است.


راز پنهان در مورد شخصیت خود را کشف کنید.

/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA

ناخودآگاه ما مکانی بسیار تاریک است که درک آن سالها و سالها به روانکاوی نیاز دارد. تست شخصیت شناسی تصویری می تواند عمیق ترین ترس ها، خواسته های مخفی و احساسات سرکوب شده ما را آشکار کند. با این حال  برخی از ما حتی ویژگی های اساسی شخصیت خود را نمی دانیم، چه برسد به عملکرد عمیق آن!