تست خودشناسی با عکس

راز پنهان در مورد شخصیت خود را کشف کنید.

/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA

ناخودآگاه ما مکانی بسیار تاریک است که درک آن سالها و سالها به روانکاوی نیاز دارد. تست شخصیت شناسی تصویری می تواند عمیق ترین ترس ها، خواسته های مخفی و احساسات سرکوب شده ما را آشکار کند. با این حال  برخی از ما حتی ویژگی های اساسی شخصیت خود را نمی دانیم، چه برسد به عملکرد عمیق آن!